ឧ៌កាសពិសេស !!!

វែនតាអានសៀវភៅ Compact Reading Glasses

p

អតិថិជនមានទំនុកចិត្តព្រោះមានការធានា

វែនតាអានសៀវភៅ Reading Glasses អាចបត់បាន

☑️ ស្រួលយកទៅគ្រប់ទីកន្លែង ទម្ងង់ស្រាល

☑️ មានលេខអាចរើសបានតាំងពី +1.00 ដល់+4.00 (អាចចុះលេខបាន) (ថាទទួលបានទំនិញហើយមិនត្រូវនិងភ្នែកហើយត្រូវការប្តូរខាងក្រុមហ៊ុននិងគិតតម្លៃបន្ថៃម ១០០០០រៀល )

☑️ ទំហំសមជាមួយមុខ

☑️ ជើងវែនតាវែង១៥ស.ម

☑️ កញ្ចក់ផលិតចេញពីស្ទេនលេត( Stainless )

ពិសេស !!
[]
1 Step 1
អតិថិជនគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនិង​លេខទូរស័ព្ទ
តម្លៃពិសេស!!! $21,99
( តម្លៃដើម $32 )
ទិញ 2 តម្លៃ$29,99
កុំបន្លាយពេលវេលាពីឧកាសដ៏ល្អ បំរើសេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតថ្លៃ (អាចបង់ប្រាក់ថ្លៃទំនិញផ្ទាល់ពេលសេវាដឹកជញ្ជូនទៅដល់) ធានាគុណភាព
ឈ្មោះName
លេខទូរស័ព្ទPhone Number
Previous
Next

ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការផ្ដល់ជូនពិសេសបន្ថែមទៀត
เพิ่มเพื่อน

ការពិនិត្យរបស់អតិថិជន

វិដីអូ
ទិញ
[]
1 Step 1
អតិថិជនគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនិង​លេខទូរស័ព្ទ
តម្លៃពិសេស!!! $21,99
( តម្លៃដើម $32 )
ទិញ 2 តម្លៃ$29,99
កុំបន្លាយពេលវេលាពីឧកាសដ៏ល្អ បំរើសេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតថ្លៃ (អាចបង់ប្រាក់ថ្លៃទំនិញផ្ទាល់ពេលសេវាដឹកជញ្ជូនទៅដល់) ធានាគុណភាព
ឈ្មោះName
លេខទូរស័ព្ទPhone Number
Previous
Next